ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชั้นปีปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม
รวม4804603211247
สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
1 งานยานยนต์ 802119120
2 งานยานยนต์ (ทวิฯ) 404420104
3 งานเครื่องมือกลฯ 405963162
4 งานเครื่องมือกล (ทวิศึกษา) 016016
5 งานเชื่อมโลหะ   20411273
6 งานไฟฟ้ากำลัง 807160211
7 งานอิเล็กทรอนิกส์ 40172279
8 งานก่อสร้าง 403743120
9 การบัญชี 40252590
10 การตลาด 2029554
11 การเลขานุการ 20451378
12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2091342
13 อาหารและโภชนาการ 20141751
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2018947

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ชั้นปีปวส.1ปวส.2รวม
รวม6244241028
สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 รวม
1 เทคนิคยานยนต์ (ปกติ) 202444
2 เทคนิคยานยนต์ (ม.6) 201737
3เทคนิคยานยนต์ (ทวิฯ)202141
4เทคนิคยานยนต์ (ทวิฯ คูโบต้า)201535
5เทคนิคการผลิต (ปกติ)161430
6เทคนิคการผลิต (ม.6)325082
7เทคนิคการผลิต (ทวิ)16016
8เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ปกติ)10212
9เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ปกติ)101020
10เครื่องกลไฟฟ้า (ปกติ)6045105
11เครื่องกลไฟฟ้า (ม.6)403676
12อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปกติ)20121
13อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)20525
14อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)201030
15เทคนิคก่อสร้าง (ปกติ)201333
16เทคนิคก่อสร้าง (ม.6)201636
17เทคนิคก่อสร้าง (ทวิภาคี)20020
18การบัญชี (ปกติ)404282
19การบัญชี (ม.6)403474
20การตลาด (ปกติ)10212
21การตลาด (ม.6)101121
22ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ปกติทวิ)10717
23ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ม.6 ทวิ)101020
24การเลขานุการ (ปกติ)15419
25การเลขานุการ (ม.6)15520
26งานธุรกิจดิจิทัล (ปกติ)20020
27งานธุรกิจดิจิทัล (ม.6)202040
28การประกอบอาหาร (ปกติ)15419
29การประกอบอาหาร (ม.6)15621
30สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม (ม.6+ทวิ)20020


ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ