ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

อัตรากำลัง ปี 2565                           ข้อมูล  ณ  วันที่  15  ธันวาคม  2565

อัตรากำลังของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีบุคลากรทั้งสิ้น 124  คน
ก. ข้าราชการ  81  คน  
            1. ผู้บริหาร 5  
            2. ข้าราชการครู 73  
            3. ข้าราชการพลเรือน 3  
ข. ลูกจ้างประจำ 0 คน  
            1. ทำหน้าที่สอน  
            2. ทั่วไป/สนับสนุน  
ค. พนักงานราชการ 2 คน  
            1. ทำหน้าที่สอน 2  
            2. ทั่วไป/สนับสนุน  
ง. ลูกจ้างชั่วคราว 41 คน  
            1. ทำหน้าที่สอน (ครูพิเศษสอน) 12  
            2. ทั่วไป/สนับสนุน 29  
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น  
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง ยังไม่มีข้อมูล  
            1. ข้าราชการ ยังไม่มีข้อมูล  
            2. ลูกจ้างประจำ ยังไม่มีข้อมูล  
ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ