ข้อมูลสถานศึกษา

 ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

          ในวันที่ 19 ตุลาคม 2521  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามประกาศจัดตั้งสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ขึ้นเป็นแห่งแรก ในจังหวัดพะเยาในนาม โรงเรียนเทคนิคพะเยาซึ่งถือได้ว่าเป็นวันเริ่มต้นแห่งประวัติศาสตร์ของเราชาวเทคนิคพะเยา ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

          ในระยะเริ่มต้นโรงเรียนเทคนิคพะเยา ได้ใช้สถานที่ ของโรงเรียนสตรีพะเยา(ซึ่งก็คือ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในปัจจุบัน) เป็นสถานที่จัดการเรียน การสอนโดยเปิดสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาพาณิชยการ และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

          ต่อมาได้ย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ที่เลขที่ 355 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน มีเนื้อที่ 155 ไร่  2 งาน 28 ตารางวา ซึ่งเป็นเนื้อที่ว่างเปล่า ถนนหนทางยังไม่มีความสะดวก ภาระหนักในขณะนั้น ก็คือ การพัฒนาด้านอาคารสถานที่เพื่อให้มีความสะดวกต่อการเรียน การสอน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2525 ได้รับการยกฐานะ ขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคพะเยา และได้ทำการพัฒนาในทุกๆด้าน อย่างต่อเนื่อง สามารถให้บริการด้านอาชีวศึกษา และบริการประชาน ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารตามลำดับ ดังนี้

          ปี 2521 – 2523          – นายเพลิน      กิจฉวี

          ปี 2523 – 2524          – นายนิทัศน์     วงศ์สุวรรณ

          ปี 2524 – 2528          – นายเกษม       อันตสฤงคาร

          ปี 2528 – 2530          – นายบูรพา      บุญจำรัส

          ปี 2530 – 2534          – นายศักดิ์ชัย    เตติวัฒน์

          ปี 2534 – 2538          – นายวิชาญ      วานิช

          ปี 2538 – 2541          – นายบุญมี       คำบุญชู

          ปี 2541 – 2545          – นายสมชาย     เจนพานิช

          ปี 2545 – 2553          – นายอุดม        รูปดี

          ปี 2553 – 2554          – นายไพรัช       วิมาลา

          ปี 2554 – 2558          – นายอุดม        รูปดี

          ปี 2558 – ปัจจุบัน – นายสถิตย์   ปริปุณณากร

                   ในปี พ.ศ. 2541  กรมอาชีวศึกษา (ในขณะนั้น) เห็นว่าความต้องการด้านการอาชีวศึกษา   ของประชนในจังหวัดพะเยา ได้เพิ่มมากขึ้น เป็นลำดับ จึงได้มอบหมายให้ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จัดตั้งวิทยาเขต ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ที่ อำเภอปง  จังหวัดพะเยา และได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 10 ปี จนในปี พ.ศ. 2552 วิทยาเขตปง แยกออกจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปัจจุบันคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง อ.ปง จ.พะเยา

ที่ตั้งสถานศึกษา           เลขที่ 355 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

                                 รหัสไปรษณีย์ 56000                       

                   โทรศัพท์          054 – 887199, 054 – 887200                              

                   โทรสาร           054 – 887198                                                 

                   เว็บไซต์           http://www.phayaotc.ac.th                                 

                    เนื้อที่ของสถานศึกษา      150 ไร่ 2 งาน 28.ตารางวา                          

                    มีอาคาร รวมทั้งสิ้น          17  หลัง    มีห้องทั้งสิ้น    155   ห้อง

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ