ข้อมูลอาคารและสถานที่

           ข้อมูลด้านอาคารสถานที่                                                         

                ชื่อสถานศึกษา       วิทยาลัยเทคนิคพะเยา                                          

                ชื่อภาษาอังกฤษ     Phayao  Technical  College                                

                ที่ตั้งสถานศึกษา     เลขที่ 355 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

                                      รหัสไปรษณีย์ 56000                       

                โทรศัพท์             054 – 887199, 054 – 887200                              

                โทรสาร              054 – 887198                                                 

                เว็บไซต์              http://www.phayaotc.ac.th                                 

                เนื้อที่ของสถานศึกษา         150 ไร่ 2 งาน 28.ตารางวา                          

                มีอาคาร รวมทั้งสิ้น   17  หลัง    มีห้องทั้งสิ้น    155   ห้อง  ได้แก่   

   สร้างปี พ.ศ.
1.โรงฝึกงาน 2 จั่ว ชั้นเดียวจำนวน  5  หลัง  –  ห้อง2522
2.โรงอาหารจำนวน  1  หลัง  –  ห้อง2522
3.อาคารเรียน 3 ชั้นจำนวน  1  หลัง  12  ห้อง2522
4.อาคารคหกรรมจำนวน  1  หลัง   9  ห้อง2524
5.อาคารปฏิบัติการไฟฟ้าจำนวน  1  หลัง  12  ห้อง2525
6.อาคารเรียน 3 ชั้นจำนวน  1  หลัง  12  ห้อง2525
7.อาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้นจำนวน  1  หลัง  25  ห้อง2532
8.อาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้นจำนวน  1  หลัง  25  ห้อง2538
9.อาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้นจำนวน  1  หลัง  36  ห้อง2539
10.อาคารศูนย์ข้อมูลจำนวน  1  หลัง   1  ห้อง2543
11.อาคารฝ่ายกิจการนักเรียน  นักศึกษาจำนวน  1  หลัง   4  ห้อง2539
12.อาคารสถาบันจำนวน  1  หลัง  15  ห้อง2553
13.อาคารวิทยาบริการจำนวน  1  หลัง   4  ห้อง2556
14.หลังคาลานอเนกประสงค์จำนวน  1  หลัง  –  ห้อง2561  
ตราประจำวิทยาลัย 
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือ  กาสะลอง 
สีประจำวิทยาลัยคือ  สีขาว  แดงเลือดหมู
ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ