งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

เอกสารดาวน์โหลด จากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

1.ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

ดาวน์โหลด

2.ตัวอย่างบันทึกข้อความ การส่งแผนการจัดการ

ดาวน์โหลด

3.บันทึกข้อความรายงานตรวจแผนการจัดการสอน

ดาวน์โหลด

4.ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 

ดาวน์โหลด

5.ตัวอย่างบันทึกข้อความ การส่งบันทึกหลังการสอน 

ดาวน์โหลด

6.บันทึกข้อความรายงานตรวจบันทึกหลังการสอน

  ดาวน์โหลด

7.ฟอร์มบันทึกหลังการสอน

ดาวน์โหลด

8.แบบฟอร์มสอนแทน

ดาวน์โหลด

9.แบบฟอร์มสอนชดเชย

ดาวน์โหลด

10.ฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการสอนออนไลน์

ดาวน์โหลด

พื้นหลังของจริง
ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ