จดหมายข่าวฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2566 วท.พะเยาส่งตัวแทนครูแผนกช่างยนต์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูเพื่อเป็นกรรมการตัดสินทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้าระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

Cr.ภาพข่าวโดย นายนพคุณ ไชยหาญ ครูแผนกวิชาช่างยนต์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ