จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายน 📄วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

นายสถิตย์ ปริปุณณากร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นประธานในพิธี
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
และกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ วิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดไปจนถึงการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ 6 สถานศึกษา
ได้แก่ 1. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 3. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
4. วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 5. วิทยาลัยการอาชีพปง 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดตาก ต่อไป

Cr.📸ภาพข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ และนางสาวณฐมน อ้อยมั่งมี งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ