ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  • – งานวางแผนและงบประมาณ
  • – งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
  • – งานประกันคุณภาพ
  • – งานความร่วมมือ
  • – งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
  • – งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • – งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ