รับสมัครเรียน

เอกสารดาวน์โหลด การรับสมัครนักเรียน – นักศึกษา วท.พะเยา รอบโควตา พิเศษ(เพิ่มเติม)รอบทั่วไป

1.ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ดาวน์โหลด( PDF )

2.ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  (หลักสูตรสำหรับผู้จบ ปวช. ทุกสาขางาน หรือผู้จบ ม.6)

ดาวน์โหลด( PDF )

3.ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  (หลักสูตรสำหรับผู้จบ ปวช. ตรงตามสาขางาน)

ดาวน์โหลด( PDF )

4.ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง  (2 ปี) 

ดาวน์โหลด( PDF )

5.ประวัตินักเรียน/นักศึกษา

ดาวน์โหลด( PDF )

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ