วันที่ 19 ตุลาคม วันก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคพะเยา จากวันนั้นถึงวันนี้ กว่า 45 ปีแล้ว

“19 ตุลาคม วันก่อตั้งเทคนิคพะเยา…เทคนิคพะเยา ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2521 โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(สมัยนั้น) ได้ลงนาม จัดตั้งสถานศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา ขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดพะเยา ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนเทคนิคพะเยา” มีสถานที่จัดการเรียน การสอน อยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา(ในปัจจุบัน) และเปิดทำการเรียน การสอนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2522 มี 3 สาขา วิชา ได้แก่ พาณิชยการ ช่างยนต์ และ การก่อสร้าง ในขณะเดียวกันได้มีการจัดเตรียมขยายสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม(ที่อยู่ปัจจุบัน) ให้เพียงพอกับความต้องการ จนกระทั่งถึงปี 2523 จึงได้ย้ายมา ณ เลขที่ 355 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปี 2525 ได้รับการยกฐานะจาก โรงเรียนเทคนิคพะเยา ขึ้นเป็น วิทยาลัยเทคนิคพะเยา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียน การสอน ขยายสาขาวิชาให้เพียวพอกับความต้องการของผู้ที่สนใจ และในปัจจุบันได้จัดการเรียน การสอน ในสามระดับ ประกอบด้วย ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี จากวันนัั้นถึงวันนี้เป็นเวลา 45 ปี ที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้ผลิตบุคลากรออกสู่สังคมในทุกสาขาการงานทุกอาชีพอย่างกว้างขวาง ขอพวกเราศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน จงได้ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาววิทยาลัยเทคนิคพะเยา ของจงได้ช่วยกันขยายและนำผลงาน ชื่อเสียง ของชาวเรา ขาว-แดง สู่สายตาของประชาชนให้มีความรุ่งเรืองสืบไป”…….

Cr.ข้อมูลรูปภาพข่าวจากครูนพดล จันทร์ศิริพงษ์ ทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ