วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอแสดงความยินดียิ่ง ครม.แต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ 4 ท่าน(มติครม.วันที่ 3-10-66 )

กระทรวงศึกษาธิการ 3 ตุลาคม 2566 – พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

  1. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง​ศึก​ษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​
  2. นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ สำนักงานปลัดกระทรวง​ศึกษา​ธ​ิ​การ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  3. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวง​ศึกษา​ธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

CR. ข้อมูลข่าวอ้างอิงจากเว็บ ศธ.360 องศา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ