📯📯ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23มกราคม2567

📯📯ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
เรื่องการยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ อาศัยอำนาจมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงยกเลิกคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคพะเยาการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยไปจนกว่าจะมี คำสั่ง ระเบียบ หรือ มติคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลง
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.ภาพจากกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวจากงานบุคลากร ทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ