หนึ่งวันหนึ่งความดี

📣📣🏵🏵 หนึ่งวันหนึ่งความดี นายพฤติพงศ์ นันต๊ะ และนายสุรเกียรติ์ หวานนุ่น นร.ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ เก็บกุญแจ รถมอร์เตอร์ไซต์ ได้

หนึ่งวันหนึ่งความดี ...

วันที่ 29/11/66 👏👏👏วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอชื่นชมคนดี หนึ่งวันหนึ่งความดี สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ขอชื่นชม นางสาวฐิตาภรณ์ ณ น่าน

👏👏👏วิทยาลัยเทคนิคพะเ...

1 วัน 1 ความดี วท.พะเยาขอชื่นชมคนดี วันจันทร์ ที่ 27 พ.ย.66 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ขอชื่นชมคนดี ปวส.2 แผนกอาหารและโภชนาการ นายญาณวรุตน์ คำมี เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งมีจิตใจดีนำส่งงานประชาสัมพันธ์ วท.พะเยา ให้ตามหาเจ้าของต่อไป

ติดตามเราทางช่องทาง(...

1 วัน 1 ความดี วท.พะเยาขอชื่นชมคนดี วันจันทร์ ที่ 6 พ.ย.66 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ขอชื่นชมคนดี 2 นร. ปวช.2 แผนกอาหารและโภชนาการ น.ส. วิจิตตา สระแก้ว เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งมีจิตใจดีนำส่งงานประชาสัมพันธ์ วท.พะเยา ให้ตามหาเจ้าของต่อไป

๑ วัน ๑ ความดี วท.พะเยาขอชื่นชมคนดี นส.นุจินดา อ้อยหวานและ นศ.อรปรียา สุราษฎร์ นร.ปวช.2 แผนกการบัญชี เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

วันจันทร์ ที่ 6 พ.ย....

๑ วัน ๑ ความดี วท.พะเยาขอชื่นชมคนดี นส.ศศินิภา ครองวงศ์, นส.นิรัชพร วงค์หาญ และ นส.กุลภา ละม้าย นร.ปวช.1 แผนกการตลาด เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

วันศุกร์ ที่ 3 พ.ย.6...

๑ วัน ๑ ความดี วท.พะเยาขอชื่นชมคนดี นส.พรชิตา ใจยะสุขและ นส.ปนัสยา เงินเย็น 2 นศ. ปวส.2 แผนกการบัญชี เก็บโทรศัพท์ได้

วันศุกร์ ที่ 20 ต.ค....