งานพัสดุ

เอกสารดาวน์โหลด จากงานพัสดุ วท.พะเยา

1.กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
(เอกสารแนบหมายเลข ๑)

ดาวน์โหลด( PDF )

ดาวน์โหลด( WORD )

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ดาวน์โหลด( PDF )

ดาวน์โหลด( WORD )

3.ตัวอย่างรายงานข้อความ

ดาวน์โหลด ( PDF )

ดาวน์โหลด ( WORD )

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ