วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสุชาติ มหายศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยาร่วมด้วยนายกเชษฐ์ กิ่งชนะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรร่วมแสดงความยินดีกับผลรางวัลชนะเลิศระดับชาติครั้งที่3ประจำปี2565การประกวดบทความการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาของคณะสาขาวิชาการบัญชีโดยมีนางนงลักษณ์ สว่างใจธรรมเป็นครูผู้สอนและควบคุม

"นายสุชาติ มหายศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยาร่วมด้วยนายกเชษฐ์ กิ่งชนะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรร่วมแสดงความยินดีกับผลรางวัลชนะเลิศระดับชาติครั้งที่3ประจำปี2565 การประกวดบทความการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา"
" รางวัลชนะเลิศ : ชื่อผลงาน ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการจำหน่ายสุกรของสมาชิกฟาร์มสุกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาเป็นผู้จำหน่าย"
" ผู้วิจัย คือนางสาววรัญชญา มาสุขและคณะ สาขาวิชาการบัญชี โดยมีนางนงลักษณ์ สว่างใจธรรม เป็นครูผู้สอนและควบคุม "
ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ