วันอังคารที่29/08/66 วท.พะเยาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายงานการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน ว9/2564 และการทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของงานพัสดุ

โดยมีท่านรองผู้อำนวยการนายกเชษฐ์  กิ่งชนะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวท.พะเยาเป็นประธาน และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายพิพัฒน์ นวลนิ่มพร้อมด้วย นางสุนันทา ขยันขาย หัวหน้างานพัสดุเข้าร่วมพูดคุยให้ความรู้

เก็บภาพโดย นายบัญชา สายสุริยะ และ นางสาวศุภรัตน์ นาทอง

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ