แผนกอาหารและโภชนาการ วท.พะเยาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โครงงานเรื่อง การศึกษาการผลิตไซรัปลิ้นจี่และการประยุกต์ใช้เป็นเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล ครูผู้ควบคุม ครูปาวีณา หลีหมัด

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ