วัน: 6 พฤศจิกายน 2023

1 วัน 1 ความดี วท.พะเยาขอชื่นชมคนดี วันจันทร์ ที่ 6 พ.ย.66 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ขอชื่นชมคนดี 2 นร. ปวช.2 แผนกอาหารและโภชนาการ น.ส. วิจิตตา สระแก้ว เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งมีจิตใจดีนำส่งงานประชาสัมพันธ์ วท.พะเยา ให้ตามหาเจ้าของต่อไป

จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำนักเรียนห้องเรียนอาชีพมาส่งเรียนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรงานวัดละเอียด , หลักสูตรงานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป และหลักสูตรงานเครื่องมือกลเบื้องต้น จำนวน 14 คน

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิ...

๑ วัน ๑ ความดี วท.พะเยาขอชื่นชมคนดี นส.นุจินดา อ้อยหวานและ นศ.อรปรียา สุราษฎร์ นร.ปวช.2 แผนกการบัญชี เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

วันจันทร์ ที่ 6 พ.ย....