แบบทดสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

1. แบบทดสอบภาคสอบภาคทฤษฎี จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน

2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 75 คะแนน 

 

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ