งานวัดผล และประเมินผล

เอกสารดาวน์โหลด จากงานวัดผลและประเมินผล

1.คู่มือการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ02 ออนไลน์

ดาวน์โหลด

2.ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการกำหนดอัตราส่วนคะแนนและประเมินผลการเรียน

ดาวน์โหลด

3.บันทึกข้อความขอส่งผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา เป็น มส. (ไม่สมบูรณ์)

ดาวน์โหลดไฟล์PDF

ดาวน์โหลดไฟล์WORD

4.บันทึกขอความขออนุมัติผล การแก้ 0

ดาวน์โหลดไฟล์PDF

ดาวน์โหลดไฟล์WORD

5.บันทึกขอความขออนุมัติผล การแก้ มส.

ดาวน์โหลดไฟล์PDF

ดาวน์โหลดไฟล์WORD

6.บันทึกขอความอนุมัติแก้ไขผลการเรียน(กรณีคำนวณคะแนนผิด)

ดาวน์โหลดไฟล์PDF

ดาวน์โหลดไฟล์WORD

7.บันทึกขอความขอส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%

ดาวน์โหลดไฟล์PDF

ดาวน์โหลดไฟล์WORD

8.แบบประเมินผลการเรียนสภาพจริง วิชาปรับพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์PDF

9.ปฏิทินการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดไฟล์PDF

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ