ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยาเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ่างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ( ครู ) และตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ( ด้านงานบริหารงานทั่วไป ) รายละเอียดดังแนบ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) และตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตามวันและเวลาที่กำหนด

วท.พะเยาประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) และตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) และกำหนดการวันเวลาสถานที่สอบ ดังรายระเอียดแนบท้าย

ประกาศ รายชื่อผู้มีส...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ และเลื่อนการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2566 และชดเชยการเรียนในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ( ครู ) ในวันที่ 26กรกฏาคม – 9สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 26กรกฏาคม – 9สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ